Min tilgang til terapien.

 ” I am infinite being, having a human experience. Love is my bridge. Openness of heart and mind, my perception. Intimate, restful awareness is my walk.”                                               Randisita 2017.

Hvad er psykoterapiens process og formål?

Psykoterapi handler om foreningen af modsætninger.

Den traditionelle psykoterapi søger at skabe balance og livskvalitet hos klienten. Det gøres gennem et samarbejde mellem klienten og terapeuten. Der gives støtte i at træne sunde grænser og evnen til at tilgodese basale behov. Processen er i hovedtræk at skabe bevidsthed om vores tankemønstre, øve kontakten til vores følelser og lære at sætte ord på disse, først i dialogen med terapeuten og dernæst i dialogen med andre mennesker. At blive bevidst om, og tage vores skyggesider til os, er en del af processen. Psykoterapien arbejder desuden med sorg og kriser, depression, angst og konflikt og konfliktløsning. Psykoterapien anvendes også, hvis klienten ønsker mere generel selvudvikling og støtte til, at udleve potentiale, drømme og ønsker for et godt liv sammen med andre mennesker.

Dansk psykologforening har defineret psykoterapi som ”en psykologisk behandlingsmetode, der er videnskabeligt begrundet. Psykoterapi finder anvendelse ved psykiske og somatiske lidelser, og består af et arbejdsmæssigt forhold etableret mellem én eller flere kvalificerede psykoterapeuter og én eller flere klienter. Formålet med psykoterapien er for klienten at opnå autonomi (uafhængighed) og udvidelse af personlige muligheder, symptomlindring og bedre psykisk og social funktionsmåde.”

Når du går i terapi hos mig, inkluderer jeg flere retninger, indenfor terapien. Hver især er de brugbare. Det afhængig af, hvor du er i din personlige udvikling og spirituelle process. Jeg anvender psykodynamisk, kognitiv, humanistisk eksistentialistisk, systemisk samt nondual terapi.

Mit primære fokus er, at være dit spejl og støtte dig i din undersøgelse af hvem og hvad du er. Dette inkluderer hvem du er i dine relationer og i samspil omverdenen. Jeg lægge vægt på at stille et trygt rum til rådighed hvori du kan opdage dine iboende ressourcer. Dette inkluderer, at præsentere dig for måder hvorpå, du tilegner dig de færdigheder (sociale, følelsesmæssige, kognitive og spirituelle) du savner. Skyggearbejde og Psykoedukation/undervisning er en naturlig del af det terapeutiske rum hos mig.

Som metode anvender jeg, blandt andet, Inquiry ” a method of exploring the immediacy of personal experience, A.H. Almass”. Metoden består i at jeg, støtter dig i din nysgerrige og åbne undersøgelse af dine; følelser, sansninger, tanker, reaktioner, adfærd, responser og resonans, også inkluderet de fysiske, energetiske og spirituelle fænomener i kroppen. Min erfaring med denne metode er, at den virker befordrende for vores opdagelse af vores essens- kvaliteter og autentiske selv.

Klient- centrerede psykoterapi.

Mit psykoterapeutiske fundament og virke er stærkt influeret af Carl Rogers og hans klient-centrerede psykoterapi. Carl R. Rogers, født 1902 – 1987, var en indflydelsesrig amerikansk psykolog og en af grundlæggerene af den humanistiske psykologi. Rogers anses endvidere for at være en af grundlæggerne af psykoterapiforskningen. Klient-centrerede psykoterapi grundholdning handler om at se klienten som et helt menneske i sin sociale, kulturelle, spirituelle og geografiske kontekst, snarer end end at se symptomer og diagnoser. For Rogers handlede den terapeutiske proces om at støtte klienten i at indgå dybere og mere helt, ind i livet som helhed. Rogers så den terapeutiske process som et slags eventyr, en expedition, en rejse, uden nødvendigvis, et på forhånd defineret mål. Set fra Rogers perspektiv, kommer drivkraften til forandring, fra vores relationer. Det handler om at frisætte vores unikke og  individuelle potentiale i livet. Det handler ikke så meget hvad vi gør mod eller for hinanden, men om relationen i sig selv. Selve relationen er den katalysator der tilvejebringer forandring. Dette inkluderer klient/ terapeut relationen. Rogers lagde vægt på at terapeuten rummer kvaliteter som evnen til accept, empati, nærvær, ærlighed, autensitet og ubetinget positiv agtelse af klienten. Sagt på en anden måde, mente Rogers at terapeutens evne til at holde af klienten, præcis som denne er, er afgørende for healing og forandring. Han var ikke optaget af teknikker for teknikkens skyld, men lagde vægt på at forandring sker i den process hvor terapeuten accepterer klienten fuldstændig som han/hun er. Forandringens paradox værende, at forandring kommer som følge af at vi accepterer os selv fuldstændig som vi er. Psykoterapiens formål er ikke at lave om på os selv, men gradvist at komme til fuldstændig accept og gennem accept (kærlighed) være hvem vi er. Selv om Rogers ikke  troede på at teknikker, i sig selv var effektfuld, anvendte han dog en, for ham afgørende teknik. Teknikken går ud på at reflektere tilbage til klienten hvad klienten siger. Især det subjektive oplevelsesaspekt af hvad klienten siger. Baggrunden herfor er at Roger mente at vi mennesker, oftere end vi forstiller os, faktisk ikke aner hvad det er vi siger. Med den forståelse giver terapeutens reflective nærvær, klienten mulighed for at høre sig selv og derved lære sig selv bedre at kende. For Rogers, er der terapeutisk værdi i at terapeuten deler nogle af sine egne autentiske følelser og oplevelser med klienten.

Hvad er spirituel psykoterapi, dens process og formål ?

Spirituel spykoterapi bliver også kaldt non-dual eller transpersonlig psykoterapi.

Betydningen af ordet transpersonlig er, det som er mere end det personlige.

Spirituel, non dual og transpersonlig psykoterapi, refererer altså altsammen til erfaringer der ligger ud over vores personlighed, udover jeg´et.

Spirituel terapi beskæftiger sig med at forene oplevelsen af split mellem vores jeg/ego og vores autentiske/højere Selv.

Spirituel psykoterapi, tager de af vores oplevelser, der falder udenfor vores vante måde at opleve os selv og verden på og foretager en “inquiry”. En spørgen ind. En undersøgelse af essensen, af vores oplevelse. Hvad har vores spirituelle/transpersonlige/non duale oplevelse efterladt af sansninger? Indsigt? Spørgsmål? Nysgerrighed? Nyorientering?

Min erfaring er, at transpersonlig eller non-dual psykoterapi kan vejlede og støtte os i realisationen og integrationen, af vores sande natur.  Terapien viser, hvordan vi kan åbne vores hjerte og vores sind. Hvordan vi nysgerrigt, ærligt og helhjertet kan finde ind til vores autentiske selv, ind til essensen. I denne process sker der store indre og ydre forandringer. Her kan relationen til terapeuten, være en stor støtte, i den, til tider, meget udfordrende bevægelse det er, at orintere sig på en ny måde i verden.

Meditativ træning i terapien.

I transpersonlig psykoterapi arbejder vi med opdagelsen og integrationen af vores autentiske selv. Vi er højst sandsynlig tiltrukket, af transpersonlig psykoterapi, fordi vi længes efter eller har haft glimt, af vores autentiske selv. Glimt af noget Guddommeligt/Absolut. Noget større end os selv. Integrationen af disse glimt sker ved gradvist, at opdage at vores oplevelser har en konkret anvendelse og værdi, i vores praktiske liv. Når vi har haft oplevelser af transpersonlig karakter, vil vi oftest ha mere. Vi vil mærke dette forunderlige, smukke, stærke, vise og fredfyldte igen. Og vi vil forstå. Parallel med terapien, er en meditativ praksis vejen til mere.

Den meditative praksis, jeg kan introducere dig til, er den meditative praksis jeg selv har praktiseret i næsten 25 år. Min meditative praksis er funderet i hjertet. Ikke det emotionelle hjerte, men Hjertebevidstheden, også kaldet Kristusbevidstheden. Jeg oplever Hjertebevidstheden, som et ubegribeligt stort space, af kærlighed og frihed.

Hjertebevidstheden ved af Det, som altid har været her.

Min oplevelse er at der, i dybden af vores hjerter, er et stille nærvær. Et fredfyldt nærvær, som er uskyldigt og fuldkommen uforandret af vores historie. Med terapi og meditativ træning kan vi lære, at “læne” os ind i hjertet med et nænsomt nærvær.  Vi kan blive støttet i, at mærke dette nænsomme nærvær brede sig til hele vores krop, i dens fulde styrke og videre ud i vores liv og alle vores relationer.

obs. denne side er under udarbejdelse og jeg påtænker et link til en guidet meditation (-: